แผนกลยุทธ์ของสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


วิสัยทัศน์ (Vision)

     เราจะเป็นศูนย์รวมพลังและความคิดที่มุ่งสู่การพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้มีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน


ภารกิจหลัก (Mission)

 1. เสริมสร้างเอกภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูล ปกป้องรักษาผลประโยชน์ พัฒนาและขยายฐานสมาชิก
 2. ส่งเสริม พัฒนาระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เจริญก้าวหน้า


วัตถุประสงค์(Objective)

 1. จัดตั้งสำนักงานสมาคมและศูนย์ข้อมูลข่าวสารและวิชาการ
 2. จัดให้มีการอบรม สัมมนาและการให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. รณรงค์ให้กองทุนเข้าเป็นสมาชิกฯ
 4. กำหนดมาตรฐาน การบริหารจัดการ เอกสาร สัญญา ฯลฯ ในการดำเนินงานของกองทุนฯ
 5. ส่งเสริมความสมานฉันท์สามัคคีระหว่างกองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 6. ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
 7. ประสานงานกับสมาคม บริษัทจัดการ สมาคมรับฝากทรัพย์สินและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 8. เพิ่มบทบาทและเข้ามีส่วนร่วมในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
 9. จัดหารายได้ให้สมาคมให้มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะดำเนินงานสมาคมฯ ได้ด้วยตนเอง

เป้าหมาย / แผนการดำเนินงาน

เป้าหมาย / แผนหลัก ผู้รับผิดชอบ
1.   จัดตั้งสำนักงานสมาคม เลขาฯ
2.   จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและวิชากร วิชาการ
3.   จัดทำแผนพัฒนา ให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง วิชาการ
4.   จัดทำมาตรฐานงานในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุน กฎหมาย
5.   จัดทำแผนการเสริมสร้างความสมานฉันท์สามัคคีระหว่างกองทุนและองค์การที่เกี่ยวข้อง เลขา (ผู้ประสานงาน)
6.   จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ภายนอกและภายในสมาคมฯ ปชส.
7.   จัดทำ Net work การติดต่อประสานงาน ปฏิคม
8.   ศึกษาความจำเป็นและความเป็นไปได้กำหนดภารกิจบทบาทและประสานงานกับองค์กรเป้าหมาย กม.
9.   จัดทำแผนจัดหารายได้ของสมาคม เลขา (ผู้ประสานงาน)
 
Website Hit Counters